DTS PHITSANULOK

7 พฤศจิกายน 2565 – 2 เมษายน 2566

7 Nov 2022 – 2 April 2023

“Plans to give you the future you hope for” Jer. 29:11-13 (MSG)

“เพื่อให้เจ้ามีอนาคต และความหวัง” ยรม. 29:11-13 (NTV)

Would you like to know how much are big of the heart of God for you? how big is His plan for you? Do you want to know how much he wants to do through you? How much would you like God to do through you and bless your life?

‭คุณอยากจะรู้ไหมว่าหัวใจ และแผนการของพระเจ้าสำหรับคุณใหญ่แค่ไหน? คุณอยากจะรู้ไหมว่าพระองค์อยากจะทำผ่านคุณมากแค่ไหน? คุณอยากให้พระเจ้าใช้คุณและอวยพรผ่านชีวิตของคุณมากแค่ไหน?

Please come to join the Discipleship Training School and experience the greatness of the glory of God. This coming season is going to be bright for your future… We are excited to see this happen. And we are ready to walk together with you!

เข้ามาร่วมกับเราในโรงเรียนสร้างสาวกครั้งนี้….แล้วคุณจะเห็นความยิ่งใหญ่ ความงดงาม พระสิริของพระเจ้า ที่จะทำในชีวิต และผ่านชีวิตของคุณแน่นอนในฤดูกาลที่มาถึงนี้…เราตื่นเต้นที่จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณ และเราพร้อมที่จะเดินร่วมไปกับคุณ!!!

เรียนรู้ด้วยกัน

Learning together in DTS

For the first 3 months, we will be living and studying in a community setting here in Phitsanulok. Guest speakers will come each week to share on a variety of topics that are designed to help you grow in relationship with God. You will learn about His purpose for your life, and gain tools to effectively share your faith.

เข้ามาร่วมกับเราในโรงเรียนสร้างสาวกครั้งเข้ามาร่วมกับเราในโรงเรียนสร้างสาวกครั้งนี้ แล้วคุณจะเห็น 3 เดือนแรก เราจะพักอาศัยและเรียนรู้ร่วมกันที่พิษณุโลก ในช่วงภาคทฤษฎี…วิทยากรของเราจะมาแบ่งปันในแต่ละสัปดาห์ เพื่อช่วยเราเติปโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้า คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของคุณ และเราจะให้อุปกรณ์ที่คุณจะนำออกไปใช้เพื่อแบ่งปันความเชื่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บางส่วนของหัวข้อที่เราจะเรียนรู้ร่วมกัน:

สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้

DTS Topics & Teachings

 • Nature & Character of God
 • Hearing the Voice of God
 • The Father Heart of God for yourself and the Nations
 • The Holiness of God and walk with the fear of God
 • Worship and Intercession
 • Evangelism, how wonderful story of Jesus to all
 • Mission(the door is already open for you to the Nations)
 • and more
 • ธรรมชาติ และพระลักษณะของพระเจ้า
 • การฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า
 • หัวใจพระบิดา สำหรับคุณและประชาชาติ
 • การมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และเดินต่อหน้าพระเจ้าด้วยความยำเกรงสูงสุด
 • การนมัสการและการอธิษฐานวิงวอน
 • การประกาศเรื่องราวอันอัศจรรย์ของพระเยซูต่อทุกๆคน
 • งานมิชชั่น ที่จะเปิดคุณสู่นานาประเทศ
 • และอีกมากมาย

DTS Outreach

Since we have a strong focus on missions and evangelism among the unreached, and will help you to get practical experience in this area during the outreach phase. You will learn to build friendships with Buddhists and Muslims, Hindu and others, share with them about Jesus, and be a part of establishing God’s kingdom here in Thailand and beyond.Usually we focus on ministering inside Thailand and other nations of Southeast Asia.

2 เดือนหลัง เราเน้นเกี่ยวกับงานมิชชั่น การประกาศกับกลุ่มคนที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง และเราจะช่วยคุณให้มีส่วนร่วมในการฝึกฝนเกี่ยวกับการประกาศ การทำพันธกิจกับคนกลุ่มเหล่านี้ในช่วงภาคปฏิบัติ คุณจะเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์และแบ่งปันเกี่ยวกับพระเยซู กับคนที่เชื่อในพุทธศาสนา มุสลิม ฮินดู หรืออื่นๆ และคุณจะมีส่วนเป็นผู้นำแผ่นดินของพระเจ้าลงมาเหนือประเทศไทย และประชาชาติต่างๆประเทศที่เราเน้นคือ ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า และอื่นๆ

ใครที่สามารถเข้าร่วมใน DTS ?

DTS: Who is it for?

The Discipleship Training School (DTS) is a 5 month school that is the entry point into Youth With A Mission (YWAM). The core of the DTS is to know God and make Him known.

โรงเรียนการสร้างสาวก (DTS) เป็นหลักสูตรการอบรม ระยะเวลา 5 เดือน ภายใต้คณะอนุชนนานาชาติ (YWAM) ด้วยค่านิยมของ DTS ที่ว่า “รู้จักพระเจ้า และทำให้พระองค์เป็นที่รู้จัก”

This DTS is for anyone who is ready to be Jesus’s disciple and hungry to be challenged in their relationship with God. It is for those ready to grow and those who want to make God known among the nations. Come to train with us in Phitsanulok!

DTS นี้สำหรับทุกๆคนที่พร้อมอยากจะเดินในฐานะสาวกที่แท้จริงของพระเยซู และหิวกระหายอย่างสุดใจที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ลึกซึ้งและสนิทสนมมากขึ้น คนที่อยากเติบโต และปรารถนาจะให้พระเจ้าใช้ผ่านชีวิตของเขาเพื่อทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จักท่ามกลางประชาชาติต่างๆเข้ามาร่วมในการอบรมกับเราที่พิษณุโลกในครั้งนี้!

สมัครอย่างไร

How to Apply?

The costs for the Phitsanulok DTS is:

65,000 THB for Thailand, Vietnam, etc
$4000 USD for America, Australia, and other developed nations.
Please contact us for costs for other nations.

Once you submit your application we will contact you to give you more information, help your process your Thai visa and send you everything you will need to get started.

ค่าใช้จ่ายสำหรับ ดีทีเอส พิษณุโลกคือ:

65,000 บาท สำหรับประเทศไทย, เวียดนามและอื่น ๆ
$4,000 ดอลลาร์ สำหรับอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว กรุณาติดต่อเราสำหรับค่าใช้จ่าย สำหรับประเทศอื่น ๆ

เมื่อคุณกดตกลงในใบสมัครของคุณ เราจะติดต่อกลับและให้รายละเอียดเพิมขึ้น โดยเร็วเท่าที่เป็นไปได้(เพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณมากที่สุด)